torsdag

Ord för dagen den 30 november - Psalm 142

"FÖR MIN SJÄL UT UT FÄNGELSET"

Bibelläsning: Psalm142
"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)

David gömde sig i grottan. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp "du är den som känner min själ" (vers 4).
Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 

David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör min ande fri till att tjäna dig.

onsdag

Ord för dagen den 29 november - Psalm 141

HJÄRTAT OCH MUNNEN

Bibelläsning: Psalm141
"Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:4 FB)
"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr" (Ps 141:3 FB)


Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning.
Hjärtat och munnen kan antingen bidra till det goda eller dra oss och andra ned i det onda.


Det är hjärtat och munnen som nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9 FB).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda.Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att använda munnen i det godas tjänst. Till att uppbygga och inte till att trycka ned.

tisdag

Ord för dagen den 28 november - Judas brev

LOVPRISNING

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande" (Jud 24 FB)

Judas brev handlar om att kämpa för tron (vers 3) och om varningar:
- för dem som förvanskar Guds nåd (vers 4)
- för att följa onaturliga begär (vers 7)
- för dem som smädar allt de inte känner till (vers 10)
- för människor i den sista tiden som hånar (vers 18)

Men i de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fläckfria och jublande (vers 24)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kamp för tron - Vers 1-16
Judas presenterar sig i brevet som Jakobs bror och brevet riktar sig till dem som är kallade och älskade (vers 1).
Brevet handlar huvudsakligen om varningar för falska lärare, för dem som lever i otukt och för dem som föraktar Herren.
Till eftertanke:
- Skulle de varningar som Judas ger under det första århundradet efter Kristus vara lika aktuella idag? - Eller hur skulle dagens motsvarande varningar låta?

Judas skriver också om en tvist som uppstått mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om vem som hade rätt till Moses kropp (vers 9). Det normala är att människor som dör går till dödsriket för att uppväckas på uppståndelsens dag, men då vi läser om Moses död kan vi se att det hände ovanliga saker.
   I 5 Mos 34 kan vi läsa att Herren själv begravde Moses och att ingen "till denna dag har fått veta var hans grav finns" (5 Mos 34:6). Då är det plöstligt inte längre så underligt att Moses kan dyka upp tillsammans med Elias på förklaringsberget (Matt 17:3). Elias dog ju inte heller han en naturligt död, han fick åka direkt upp till himlen i en eldvagn (2 Kung 2:11).
   Det är märkligt att hitta en liten inskjuten mening i Judas brev, kasta ljus över en händelse i Jesu liv på förklaringsberget, som i sin tur svarar på en fråga från moseböckerna. Bibeln är en fantastisk bok.


Medan vi väntar... - Vers 17-25
Också Judas korta brev på ett kapitel refererar rill ett av Nya Testamentets huvudtema: Jesu återkomst (vers 18-23)
Till eftertanke:
Vad får vi här för råd "medan ni väntar"?

måndag

Ord för dagen den 27 november - 3 Joh

GODA EXEMPEL


Bibelläsning: Tredje Johannesbrevet
"Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud." (3 Joh:11 FB)

Föräldrar fruktar ofta att deras barn ska umgås med dåliga förebilder. De vet att förebilder formar barnen. Därför gör föräldrar ofta vad de kan för att deras barn ska vara tillsammans med goda förebilder.

Gud använder ofta goda förbilder för att inspirera oss. Det är ofta genom att umgås med goda förebilder som vi får en hunger efter att växa som kristna.

Men vi ska inte bara följa förebilder. Gud vill även att vi ska vara förebilder som kan vara en inspirationskälla för andra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bli det föredöme du har kallat mig att vara.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Brev till Gajus
Också i detta brev återkommer Johannes till ett av sina grundteman:
- Sanningen (vers 1, 3, 4, 8)
- De som är emot sanningen (9-12)
Johannes talar också om att vi måste följa de goda exemplen och inte de dåliga. Också på många andra ställen i Nya Testamentet uppmanas vi att skaffa oss förebilder, föredömen som vi ska se upp till och lära av.
Först och  är det naturligtvis Jesus själv som är vårt exempel: Joh 13:15;  1 Pet 2:21
Sedan har vi också exempel bland dem som gått före oss: 1 Kor 11:1;  2 Tess 3:7

Till eftertanke:
- Vi uppmanas att följa goda föredömen. Vem har du som föredöme?
- På vilket sätt är du ett föredöme för andra troende?

söndag

Ord för dagen den 26 november - 2 Joh

FÖRBLI I KRISTI LÄRA

Bibelläsning: Andra Johannesbrevet
"Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar". (2 Joh: 9-11)

I andra Johannesbrevet varnar Johannes för villolärare. Det fanns människor som var influerade av andra läror och som försökte förändra och anpassa kristendomen till nya tankeströmningar i samhället. En situation inte olik den vi lever i idag med en tilltagande religionssynkretism (sammanblandning).

Johannes uppmanar oss att leva i kärlek (v.5). Men kärleken får inte bara uttryckas i ord, utan framför allt i lydnad för Gud. "Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud" (v.6)
==>Mannakorn att tugga på under dagen: Kärlek till Gud är att leva efter hans Ord.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Brev till "den utvalda frun" 
Johannes andra brev är riktat till den utvalda frun. I brevet återkommer Johannes till de teman som återkommer i alla Johannes brev:
- Sanningen (vers 1-2)
- Att vi ska älska varandra (vers 5)
- Kärlek är att leva efter Guds Ord (vers 6)
- Varning för bedragare (vers 7)
- Förbli i Guds Ord (vers 9)

Till eftertanke:
- Johannes talar om Sanningen. Det är inget populärt begrepp i vår tid. Ingen "sanning" får stå över en annan. Alla har rätt att hålla på sin "sanning". Vad menar Johannes egentligen med Sanningen?
- Hur kan vi förbli i Guds Ord?

lördag

Ord för dagen den 25 november - 1 Joh 5

VAD ÄR DET SOM BESEGRAR VÄRLDEN?

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 5
"Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:3-5 FB)

På nytt uttrycks sambandet mellan att lyda Guds ord och kärleken till Gud (se 1 Joh 2).

I kapitel 4 talades det om att den som bor i oss är större än den som är i världen (1 Joh 5:4). Här talas det om vad som besegrar världen: vår tro! Men inte vår tro på vad som helst, utan vår tro på "att Jesus är Guds son" (1 Joh 5:5).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att min tro på dig kan förändra förhållanden.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Kärleken till Gud  – Vers 1-3
Kärleken till Gud är inte en känsla. Det är ett beslut. På samma sätt som i Johannes evangelium (Joh 14:21+23) framhålls det att kärleken till Gud tar sig i uttryck att vi håller oss till Guds ord (vers 3).

Och om vi älskar Gud och håller hans bud, vet vi att vi också älskar Guds barn (vers 2).
Kärleken till andra kristna bygger alltså inte på den kärlek vi själva klarar att prestera, utan är helt enkelt en konsekvens av vår kärlek till Gud och vårt förhållande till Guds ord (vers 2).
Till eftertanke:
- På vilket sätt hör kärleken till Gud samman med att hålla hans ord?

Tro som besegrar världen – Vers 4-5
Vad är det som kan besegra världen, frågar Johannes, och svarar: vår tro (vers 4). Men det är inte en tro på vad som helst, utan tron på att Jesus är Guds son (vers 5).
Den tro som kan besegra världen är inte en tro som kommer av sig själv, det är en tro vi får då vi blir frälsta, födda på nytt (vers 4)
Till eftertanke:
- Vad menas här med ”världen”?
- Vad menas med att ”besegra världen”? Är det världen omkring oss eller välden inne i oss?


Anden vattnet och blodet - Vers 6-8
Vad menas med att det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet? (vers 8). Det är lätt att förstå vad som menas med Anden och blodet. Anden vittnar i oss och Jesu blod är vittnesbördet på vår frälsning och förlåtelse. Men vad menas med vattnet? 

Om man läser bibelkommentarer finns det två ofta förekommande tolkningar. Några tror att det syftar på dopet i vatten och andra tror att det syftar på Guds Ord.

Då Jesus i Johannesevangeliet säger att vi blir födda på nytt genom vatten och Ande, ser man det normalt som en ordlek. Ande och vind är samma ord i grundtexten och vad de som lyssnar på Jesus hör är att man blir född genom vatten och vind. Där står vinden för den Helige Ande och vattnet för Ordet. Vatten är något vi använder för att bli rena och Jesus säger till sina lärjungar och att de har blivit rena i kraft av Hans Ord (Joh 15:3). I Petrus första brev kan vi läsa att vi har renat våra själar genom att lyda sanningen (Guds Ord), och att det är genom Guds Ord som vi blivit födda på nytt (1 Pet 1:22-23). De tre som vittnar blir alltså Anden, Ordet och Blodet.

Inom den evangelika kyrkan ser man inte dopet i vatten som frälsande. Det är i stället en begravning av den gamla människan och uppståndelse till nytt liv. Man döper inte ofrälsta, på samma sätt som man inte begraver levande. Det är först då man blivit frälst, född på nytt, som den evangelika kyrkan använder dopet som ett vittnesbörd.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi bli frälsta genom Guds Ord?

Frälsningsvisshet - Vers 11-15
Gud vill inte att vi bara ska tro att vi har tagit emot det nya livet. Han vill att vi ska veta det! Vi får ingen frälsningsvisshet om vi bara tror att vi antagligen är frälsta. 
Om vi ber om något efter hans vilja, vet vi att vi redan har fått det vi har bett om. Vill Gud att vi ska bli frälsta. Ja, han vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4), därför vet vi att vi redan har fått det vi ber honom om.
Till eftertanke:
Hur skulle du vägleda någon som kommer till dig och vill bli frälst?

På fiendens mark - Vers 18-21
Hela världen är i den ondes våld (vers 19). Ja, det är verkligen inte svårt att tro att det är på det sättet då vi ser oss omkring i världen.
Men vi kristna tillhör Gud och får leva i hans beskydd (vers 18-19).
De kristna är som en gerillarörelse som är utsända för att rädda människor från det onda och föra dem över i Guds rike. Vi är en befrielsesarmé, vi är en frälsningsarmé!
Till eftertanke:
- På vilka sätt upplever du att du tillhör en motståndsrörelse i denna världen?
- Om vi inte upplever att vi tillhör en motståndsrörelse, kan det bero på att vi har anpassat oss till denna världen? (Rom 12:2)

fredag

Ord för dagen den 24 november - 1 Joh 4

"HAN SOM ÄR I ER ÄR STÖRRE"

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 4"Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen" (1 Joh 4:4)

Då jag blir en kristen blir jag ett tempel för den Helige Ande. Guds närvaro, kraft och kärlek bor sedan ständigt i mig. Ibland glömmer vi bort att den som väckte upp Jesus från de döda bor i oss (Ef 1:18-21).
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara medveten om din närvaro, kärlek och kraft i mig idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Pröva budskapet - Vers 1-8
Här uppmanas vi att inte tro på alla budskap och människor (vers 1). 
- Många falska profeter har gått i ut världen (vers 1) och försöker förvilla de troende. 
- Antikrists ande är verksam redan nu (vers 3).
- Vi måste lära oss att skilja på sanningens Ande och villfarelsens ande (vers 6).
Johannes skriver att det finns ett sätt att bedöma om budskapet kommer från Guds Ande: Den som bekänner att Jesus kom från Gud som en människa talar utifrån Guds Ande (vers 2). Och kom ihåg: "Han som är i er är större än den som är i världen" (vers 4).
Till eftertanke:
Kan vi uppleva att Antikrists ande är verksam redan nu? På vilket sätt? 
Guds kärlek och vår - Vers 7-21
Vår kärlek avslöjar vårt förhållande till Gud (vers 8). Kärleken börjar hos Gud som älskar oss (vers 10+19). Då vi får leva i den kärleken kommer den också att uttrycka sig i vår kärlek till Gud och till andra (vers 21). 
Kärleken från Gud:
- gör att vi kan vara frimodiga på domens dag (vers 17)
- driver ut fruktan (vers 18)
Vår kärlek till Gud:
- gör att det är omöjligt att hata vår broder (vers 20)
Till eftertanke:
- På vilket sätt påverkas vår kärlek till andra av vår kärlek till Gud?
- På vilket sätt påverkas vi av Guds kärlek till oss?

torsdag

Ord för dagen den 23 november - Psalm 139 och 140

DU HÅLLER MIG I DIN HAND - Psalm 139

Bibelläsning Psalm 139 "Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand" (Ps 139:5 FB)
Psalmen talar om att Herren vet allt om oss. Han vet vad vi tänker (vers 2), han vet vad jag säger till och med innan jag säger det (vers 4). Psalmen talar vidare om att det inte finns en enda plats där Herren inte är med oss (vers 7).

För någon kan det vara en skrämmande tanke att Gud vet allt om mig och att det inte finns någon plats där jag kan gömma mig för honom. Men psalmförfattaren finner bara trygghet i den kunskapen (vers 6), och välkomnar Gud att utrannsaka och pröva honom för att se om han är på rätt väg (vers 23-24).

Hur långt borta från Gud jag än kan tyckas vara, så är han ändå där för att leda mig och fatta mig i handen (vers 10). 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand
BESKYDD - Psalm 140

Bibelläsning: Psalm 140 "Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag." (Ps 140:8 FB)

Psalm 140 är en bön om beskydd. Beskydd för onda tungor (vers 4). Beskydd för ogudaktiga händer (vers 5). Beskydd mot människor som gillrar fällor för mig (vers 6).

 Psalmförfattaren känner sig ansatt på alla sidor och på alla sätt. Det finns bara en plats där han kan finna lindring och beskydd - hos Herren: "Jag vet att du skall utföra den förtrycktes sak..." (vers 13).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är mitt beskydd!

onsdag

Ord för dagen den 22 november - Psalm 138

FÖRVANDLADE MÄNNISKOR

Bibelläsning:  Psalm 138
  "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft" (Ps 138:3 FB)

Psalm 138 är en tacksägelsepsalm. David uttrycker sin tacksamhet till Gud för hjälp i svåra situationer.

Men Gud svarar inte bara på våra böner genom att förändra de yttre förhållandena. David uttrycker också vad som händer inom oss då vi ber. Herren håller oss vid liv, även om vår väg går genom nöd (vers 7). David säger också att bön till Gud ger frimodighet och ger kraft till själen (vers 3), bön frigör energi att handla.

Även om bönen inte alltid besvaras på det sätt som vi bad om så kan bönen förvandla oss själva så att vi kan möta de situationer som vi hamnar i.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bön till Gud skapar förvandlade människor. Förvandlade människor kan förvandla världen.