lördag

Ord för dagen den 30 juni - Romarbrevet 12

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA

Bibelläsning: Romarbrevet 12
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välsigna och be för dem som talar illa om dig.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Anpassa er inte efter den här världen - Vers 1-2
Vad är en andlig gudstjänst? Här får vi en definition. Det är inte ett program med olika inslag av bibelläsning, bön och sång. En andlig gudstjänst handlar om vår överlåtelse till Gud. Att vi ska frambära oss själva, överlämna oss själva som ett offer till Gud (vers 1).
Vi blir påverkade av den värld vi lever i. Vad vi ser och hör bidrar till forma våra liv och vem vi är. De TV-program, böcker och allt annat vi tar in kan vara med att forma oss.
Här får vi uppmaningen att vara noga med vad det är som formar oss. Vi ska formas efter det som är Guds vilja i våra liv. Vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse inifrån och vi ska inte låta världen runt omkring oss forma oss. Vi ska inte anpassa oss till den här världens sätt att tänka och handla (vers 2).
Till eftertanke:
På vilka områden har vi lätt att på verkas av ´världens´ sätt att tänka? Hur kan vi låta vårt sinne förnyas efter Guds vilja?

En kropp med många lemmar - Vers 3-8
Vi är olika lemmar i samma kropp. Olika lemmar med olika uppgifter. Här talas det om profetians gåva, gåvan att tjäna, uppgiften att förmana och uppgiften att leda församlingen.

Goda levnadsråd - Vers 9-21
Här följer ett antal fantastiska levnadsråd. I vers 2 läste vi att vi ska formas efter Guds vilja. Dessa råd är uttryck för Guds vilja i våra liv och anger riktningen för vart vi ska utvecklas. Här kommer några av råden. vi ska:
- älska varandra uppriktigt (vers 9)
- vara brinnande i anden (vers 12)
- tjäna Herren (vers 9)
- glädja oss med dem som är glada och gråta med dem som gråter (vers 15)
- hålla fred med alla mäniskor (vers 18)
- vi ska besegra det onda med det goda (vers 21)
Till eftertanke:
Vad menas med att samla glödande kol på någons huvud (vers 20) Och hur gör man det?fredag

Ord för dagen den 29 juni - Psalm 77 och 78

NÖDENS DAG - Psalm 77

Dagens bibelläsning: - Psalm 77
"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare? Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det kanske till och med är så att alla människor ber när de kommer i svåra situationer. Kanske är det så att det beds mycket innerligare böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna.

"....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag kanske upplevs starkast på natten.

Varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas av nöd, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt i nödens natt får jag sträcka ut min hand till dig, Gud.


SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN - Psalm 78

Dagens bibelläsning: Psalm 78

"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: Gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi gör det kan en hel generation gå förlorad.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag. 

torsdag

Ord för dagen den 28 juni - Psalm 76

INFRIA LÖFTEN

Dagens bibelläsning: Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga, pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet som bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer.

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag?
Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en hel del olika saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dem idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för Honom om Han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var Han som bad mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser, länder och världsdelar.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar även om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Herren är Herre i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att infria mina löften till Gud? idag?

onsdag

Ord för dagen den 27 juni - Romarbrevet 11

VINNA GENOM AVUND

Bibelläsning: Romarbrevet 11
"... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem." (Rom 11:14 FB)

En av Paulus evengelisationsstrategier var avundsjuka. Han räknade med att då människor såg vilket härligt liv han levde i Kristus, skulle de också vilja bli frälsta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad åstadkommer min egen kristendomstolkning? Avundsjuka eller avsmak?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Avund
Detta kapitlet talar om avund som en evangelisationsmetod. I kapitlet innan citeras det från Moseböckerna om hur Gud en gång ska vända Israels hjärta tillbaka till honom: "Jag skall väcka avund mot ett folk som inte är ett folk" (Romarbrevet 10:19).
I kapitel 11 fortsätter Paulus att tala om avund som evangelisationsmetod: "Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund" (vers 11). Lite senare i kapitlet talar Paulus om sin kallelse och evangelisationsplan: "...i hopp att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem" (vers 14).

Antagligen tänker Paulus så här: "Då de ser vilket fantastiskt liv jag lever i Kristus kommer de att bli avundsjuka och vilja få del av samma liv".

Det flesta som är kristna har blivit det för att de träffat en kristen. De har sett något hos den kristne som väcker längtan och törst, och de förstår att det finns mer i detta livet än det de anat.

De flesta som väljer att inte bli kristna gör ofta det för att de träffat en kristen. De har sett ett liv som inte alls är attraktivt, ett liv som väcker mer avsmak än avund.

Till eftertanke:
Vilket slags kristen är jag? Den som väcker avund eller avsmak? Vad kan jag göra för att överflödslivet i Kristus ska bli mer synligt i mitt liv?

tisdag

Ord för dagen den 26 juni - Romarbrevet 10

FRÄLST!

Bibelläsning: Romarbrevet 10
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."
(Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har upsstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever idag - i mig! 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Att försöka bli frälst på fel sätt
Paulus brinner för människors frälsning. Detta är hans hjärtas önskan och hans bön (vers 1). Problemet som han möter är att människor inte har den rätta insikten (vers 2). De försöker uppnå frälsning genom sina egna ansträngningar.
Till eftertanke:
Möter du människor med samma problem? De är vänliga, generösa och gästfria och inser inte sitt behov att kapitulera för Gud och be om förlåtelse och frälsning?

Hur man blir frälst?
I detta kapitlet finner vi den kanske enklaste instruktionen om vägen till frälsning. Det är egentligen bara en enda sak man behöver tro och en enda sak man måste göra (Rom 10:9-10).
- Man måste tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda, det vill säga att Jesus lever idag
- Man måste bekänna Jesus som Herre
För att bli frälst behöver man inte tro på skapelseberättelsen eller jungfrufödseln. Man behöver bara tro att Jesus uppstått och lever idag. Sedan måste man bekänna Jesus som Herre i sitt liv.
   Då dessa två är uppfyllda - då är man frälst! Vi gör det ofta mycket mer komplicerat än vad det är. Det behövs två saker för att bli frälst. Inte fler.
   Sedan börjar livet efter pånyttfödelsen. Det är då vi måste leva ut det vi bekänner. Att Jesus är Herre innebär att det är han som bestämmer och inte jag. Jag har lagt mitt liv i Hans händer och det är det Han vill som gäller från och med den dagen.
   Det är inte svårt att bli frälst, men det får får enorma konsekvenser för mitt fortsatta liv. Innan frälsningen kunde jag göra vad jag ville, men att vara frälst innebär att jag lever mitt liv med en ständig fråga till Gud om vad jag ska göra och hur jag ska göra det.
Till eftertanke:
Hur medveten är du i ditt liv att du har gett Jesus makten i ditt liv, och att det är Han som bestämmer?

Tron kommer av Guds ord
Tron är inte något som flyger omkring i luften och som några får och andra inte. Tron kommer av Guds Ord. Om vi tar in Guds Ord genom att ta del av förkunnelsen eller genom egen bibelläsning så växer tron. Om vi inte gör det tar vi bort Guds Ords möjliget att ge oss tro.
- För hur ska någon kunna tro om han inte hört? (vers 14)
- Och hur kan någon höra om ingen predikar? (vers 14)
Till eftertanke:
Hur predikar jag genom mina ord och mitt liv? Kan det vara så att jag är Guds enda möjlighet att nå fram någon människa?

måndag

Ord för dagen den 25 juni - Romarbrevet 9

EGENRÄTTFÄRDIGHET

Bibelläsning: Romarbrevet 9
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam" (Rom 9:30-33 FB)

Vi blir rättfärdiggjorda genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Vi kan inte bygga våra liv på vår egen rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men den som tror på Honom ska inte stå där med skam.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Det sanna Israel
Huvudtemat för detta kapitel är vem som är det sanna Israel:

- "Israel är inte är inte alla som kommer från Israel" (vers 6)
- Guds barn blir man inte genom naturlig härkomst. Löftets barn är hans efterkommande (vers 8)

- Han har kallat oss, inte bara judar utan också hednafolken (vers 24)
- "Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk" (vers 25)

- Hedningarna som inte strävade efterrättfärdighet, vann rättfärdigheten genom tro (vers 30)...
- ...men Israel som strävade efter att uppfylla lagen har inte nått fram (vers 31)

Varför? De nådde inte fram för de byggde inte på tro utan tänkte att de skulle vinna rättfärdigheten genom gärningar (vers 32). De snubblade på stötestenen (vers 32.
Jesus säger i Matteusevangeliet 21:42-44 att det är han som är stötestenen som människor inte vill ta emot.
Till eftertanke:
Möter vi samma problem idag? Försöker människor bli ´rättfärdiga´ genom att försöka leva rätt också i våra dagar? Upplever vi också idag att Jesus är stötestenen för den som menar att han lever ett rättfärdigt liv?


Paulus sorg
Paulus inleder kapitlet med att uttrycka sin stora sorg och ständiga vånda för att folket inte vill ta emot frälsningen av bara nåd.
Till eftertanke:
Upplever du samma nöd, sorg och vånda för människor som inte är frälsta, eller är du mer likgiltig?

söndag

Ord för dagen den 24 juni - Romarbrevet 8

DET ÄR OMÖJLIGT!

Bibelläsning: Romarbrevet 8
"Det som var omöjligt...det gjorde Gud" (Rom 8:3 FB)

Det kan finnas saker här i livet som bara känns omöjliga. Då vi upplever det så, är det en trygghet och en vila att kunna lämna de sakerna till Gud. Det är bara han som kan hantera det omöjliga.

I samma kapitel kan vi läsa: "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (vers 31).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!


                       ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Två lagar - Vers 1-15
Paulus skriver här om två lagar, två system, som ligger i ständig strid med varandra.
- Livets Andes lag eller syndens och dödens lag (vers 2)
- Köttet eller Anden (vers 4-8)  
- Leva efter köttet eller Anden (vers 9)
- Om vi lever efter köttet dör vi, men om vi lever efter Anden ska vi leva (vers 13)

Kampen mellan de två är hård, och vi har ingen möjlighet att segra i egen kraft, men det som var omöjligt, det gjorde Gud (vers 3)
Till eftertanke:
Hur skulle du med egna ord vilja sammanfatta undervisningen om köttet och Anden?

Anden kommer till vår hjälp - Vers 16-30 
Den Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i den som tror (vers 11), och Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn (vers 16).
Anden hjälper oss i vår svaghet. Då vi inte vet hur vi ska be, hjälper Anden oss att formulera suckar som inte kan uttryckas i ord (vers 26).
Vår kärlek till Gud gör att allt samverkar till det bästa för oss (vers 29)
Till eftertanke:
- På vilket sätt kan Anden vittna med vår ande? Har du någon erfarenhet av det?
- Då våra ord tar slut hjälper Anden oss att uttrycka oss i ordlösa suckar. Hur kan det fungera?

Vi är på det segrande laget - Vers 31-39
Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? (vers 31) Vem kan anklaga oss om Gud frikänner oss ?(vers 33) Vem kan skilja oss från Guds kärlek? (vers 35) 
I allt detta vinner vi en överväldigande seger (vers 37) 

lördag

Ord för dagen den 23 juni - Romarbrevet 7

"JAG KAN INTE FATTA ATT JAG HANDLAR SOM JAG GÖR"

Bibelläsning: Romarbrevet 7
"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag" (Rom 7:15 FB)

Paulus, historiens mest framgångsrike evangelist, levde i medvetenheten att han inte kunde klara av att leva rätt i sin egen kraft. Han hade kontakt med sin maktlöshet och var ständigt beroende av Gud i sitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att leva i beroende av dig i livets alla situationer.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Andens nya tjänst - Vers 1-6
Eftersom vi dött bort från det som höll oss fångna är vi nu lösta från lagen. Vi står nu i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (vers 6).
Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att vi blicit "lösta från lagen"?
- Hur vill du besriva spänningen mellan Andens tjänst och bokstavens tjänst? Kan du ge exempel?

Lagen gör synden synlig - Vers 7-13
Det var genom lagen jag lärde känna synden, skriver Paulus (vers 7). Finns det ingen lag, om det inte finns något som är rätt eller fel, så kan man ju inte heller synda. Det är lagen som definierar rätt och fel. Men lagen väcker begär i oss. Många ser idag varje regel, norm eller bud som ett hinder för den individuella friheten. Normkritik är ett nyckelord i vår tid. Eller har det alltid varit det? I Lustgården fanns det bara en enda sak som man inte fick göra. I övrigt gällde en total frihet. Men det var just den enda förbjudna handlingen som människan valde att utföra.
Till eftertanke:
Vad säger du om lagens funktion att utmana oss till att bryta den?

Kampen i mitt inre - Vers 14-25
Här skriver Paulus om sin hopplösa kamp mot synden i sitt eget inre. Han kan inte fatta att han handlar som han gör. Han gör inte det han vill göra men gör det han inte vill göra (vers 15).
Paulus vill göra det goda, men gör i stället det onda som han inte vill (vers 19).
Två krafter strider i hans inre: han gläder sig över Guds lag, men en annan lag gör honom till fånge under syndens lag (vers 22-23)
Den enda befrielsen finns hos Jesus. Bara hos honom finns frälsningen från syndens lag (vers 24-25)
Till eftertanke:
Är Paulus kamp förståelig för dagens människor, eller har vi kompromissat med synden så vi inte upplever kampen inom oss? Tidigare talade man ofta om ´syndanöd´. Är det begreppet fortafarnde relevant i våra dagar?

fredag

Ord för dagen den 22 juni - Psalm 74 oc 75

EN GUD SOM HÅNAS - Psalm  74

Bibelläsning: Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Psalmen frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Man kan undra vad Gud tänker då han läser bussreklamen som säger: "Gud finns nog inte. Du behöver inte oroa dig. Gläd dig åt livet." Precis som om Guds existens skulle vara ett problem...

Han som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), Han finns och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.
Även vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats i våra kyrkor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Oroa dig inte Gud finns! 


 NÄRHET - Psalm 75
Dagens bibelläsning: Psalm 75
"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

Här sammankopplas tacksägelse med gudsnärhet.
Är inte alltid Gud nära? - Jovisst är han det!
Men det kan vara så att vi många gånger inte är medvetna om hans närvaro.

Vi rusar genom dagen som är fylld av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske inte vi är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi talar om alla våra behov, kan det vara så att behoven står så mycket i fokus och att Gud placeras långt borta.

Gud vill att vi ska be om hjälp med alla våra behov. Men då vi börjar med tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre problemcentrerad bön, utan gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Det är inte undra på att tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)

torsdag

Ord för dagen den 21 juni - Psalm 73

I GUDS NÄRHET

Bibelläsning: Psalm 73
"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren" (Ps 73:28 FB)

Psalmen frågar: Varför är livet så orättvist? Varför går det bra för de övermodiga och ogudaktiga? (vers 3). Varför drabbas inte de av olycka? Varför plågas inte de? (vers 5). Varför är de fria från lidanden? (vers 4).

Psalmisten tycker att detta är för svårt att förstå (vers 16), ända tills han går in i Guds helgedom (vers 17). Där upplever han och förstår att det bara finns en enda plats med verklig och varaktig lycka. Det är att vara i Guds närhet (vers 28).

Vi har så lätt att jämföra oss med andra och bli avundsjuka (vers 3). Vi får be bönen: "Fräls oss från jämförelse."

Och då vi fokuserar på hur det går för andra kanske Jesus säger även till oss: "Vad rör det dig? Följ du mig." (Joh 21:22

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill leva min dag i Guds närhet.

onsdag

Ord för dagen den 20 juni - Romarbrevet 6

HUR SER DU PÅ DIG SJÄLV?

Bibelläsning: Romarbrevet 6
"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:11 FB)

Vår bild av oss själva styr i hög grad vårt beteende och agerande i mötet med andra människor. Hur ser du på dig själv?

I dagens bibelvers uppmanas vi att se på oss själva på ett bestämt sätt. Då vi gör det kommer också vårt beteende att påverkas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Se på dig själv som död från synden och levande för Kristus.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Dopets innebörd - Vers 1-10
Dopet definieras som att begrava det gamla livet och upptstå till nytt liv med Kristus. Det avgörande är inte en ceremoni, antingen det utförs med mycket vatten, lite vatten eller inget vatten. Det avgörande är om vi är förenade  med honom i en död som hans och förenade med honom genom en uppståndelse som hans (vers 5)
Till eftertanke:
Är vi döpta om vi inte har begravt det gamla livet och uppstått till nytt liv i Kristus?

Död, men levande - Vers 11
Vi uppmanas att se på oss själva som döda från synden och levande i Kristus (vers 11).
Till eftertanke:
Vilken betydelse tror du det har hur vi ser på oss själva?

Antingen - eller - Vers 12-23
Här är det antingen-eller som gäller. Antingen väljer vi det ena - eller hamnar i det andra.
Antingen är vi:
- i syndens tjänst eller i Guds tjänst (vers 13)
- slavar under synden eller under lydnaden (vers 16)
- syndens slavar eller rätfärdighetens slavar (vers 17-18)
- i orenhetens slavtjänst eller i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse (vers 19)
Resultatet av att vi befrias från synden och blir Guds slavar är att vi helgas och får evigt liv (vers 23).
Till eftertanke:
- Vad menas med att vara slav under lydnaden?
- Vad menas med att vara rättfärdighetens slavar?

Lön eller gåva? - Vers 24
"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv" (vers 24)
Till eftertanke: 
Vad krävs för att vi ska få lön? Vad krävs för att vi ska få en gåva?

tisdag

Ord för dagen den 19 juni - Romarbrevet 5

GUDS KÄRLEK UTGJUTEN

Bibelläsning: Romarbrevet 5
"Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." (Rom 5:5 FB)

Utgjuten - Ordet känns som om Gud har vänt upp och ned på hinken och tömt hela innehållet på mig. Innehållet är Guds kärlek.

-Bli stilla några ögonblick och försök förstå vad Gud har utgjutit över dig. Öppna ditt hjärta och låt Guds kärlek flyta in i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Vad får det för konsekvenser i mitt föhållande till Gud, andra och mig själv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Konsekvenser av rättfärdiggörelsen genom tro - Vers 1-4
Att bli blir rättfärdiggjorda genom tro för med sig många konsekvenser:
- vi får frid med Gud (vers 1)
- vi får tillträde till Guds nåd (vers 2)
- vi jublar i hoppet om Guds härlighet (vers 2)
- vi jublar även över lidanden eftersom de leder till tålamod, fasthet och hopp (vers 3-4)

Kristus dog för oss som inte förtjänade det - Vers 5-11
Jesus dog inte på korset för att vi var älskvärda. Tvärtom han dog för oss "medan vi ännu var syndare" (vers 4).

Adam och Kristus - Vers 12-21
Synden kom in i världen genom en människa (vers 12). "En endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv"(vers 18).
Synden fanns visserligen innan lagen kom, "men synd tillräknas inte där ingen lag finns" (vers 13).
Det finns ett sätt att bli fri från sin synd: Förlåtelse genom Jesu död på korset. Jesu blod är det ultimata "syndborttagningsmedlet" (1 Joh 1:7-9).
Till eftertanke:
Om det inte finns någon lag, finns det inte heller någon synd. Vi lever i en tid som revolterar mot normer och regler. Om det inte längre finns något som är rätt eller fel, kan man ju inte göra fel och om man inte kan göra något fel, behövs ingen förlåtelse och då dog Jesus på korset helt i onödan. Hur tänker du om ett sådant resonnemang? Är vi på väg in i ett normlöst samhälle? Finns det längre något som betraktas som ´synd´i våra dagar?

måndag

Ord för dagen den18 juni - Romarbrevet 4

DÄR ALLT HOPP VAR UTE

Bibelläsning: Romarbrevet 4 
"Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft ? han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla." (Rom 4:18-20 FB)

Här talas det om en ny slags rättfärdighet. En rättfärdighet som inte bygger på gärningar utan på tro.

"När allt hopp var ute...var han övertygad om att det Gud lovat, det var han också mäktig att hålla."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Där allt hopp varu ute, trodde och hoppades han...ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättfärdig av tro
Här fortsätter undervisningen från förra kapitlet om rättfärdiggörelse genom tro och inte av gärningar. Abraham blev rättfärdig för att han trodde Gud (vers 3), och David prisar den människa salig," som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar" (vers 6).

Vad är det då för skillnad på rättfärdiggörelsen genom tron före och efter Kristus? Jo, Abraham, som levde före Kristus, blev rättfärdig genom tron på Guds löften som skulle uppfyllas  (vers 21 och 22), medan vi, som lever efter Kristus, blir rättfärdiga genom tron på Guds löfte son har uppfyllts. Men trots att löftena redan har uppfyllts är det många som lever som löftena ännu inte blivit uppfyllda. Det är detta som Paulus förkunnar  då han säger: "det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss" (Apg 13:32-33).

Genom att tron tillräknades Abraham medan han ännu var oomskuren är Abraham en fader för alla oomskurna som tror så att rättfärdigheten tillräknas dem (vers 11). Efter omskärelsen blir han även en fader för dem som är omskurna (vers 12).

Till eftertanke:
Kan man använda samma resonnemang att vår rättfärdighet inte bygger på yttre handlingar, såsom på vilket sätt vi blivit döpta eller inte döpta? Eller hur vill du förklara att vår rättfärdighet bygger på tro, av bara nåd (vers 16)?

söndag

Ord för dagen den 17 juni - Romarbrevet 3

TRONS REGEL

Bibelläsning: Romarbrevet 3
"Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel." (Rom 3:27 FB)

Här talas det om trons regel. Frälsningen bygger inte på våra egna gärningar. Jesus har blivt en nådastol (vers 25) och genom vår tro på Jesu verk får vi bli frälsta.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig idag att leva efter trons regel. Att lita på din kraft och din ledning och inte på min egen.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Inför Gud är alla syndare
Kapitlet inleds med frågan om judarna har något företräde framför andra folk? Svaret är nej. Inför Gud är alla lika:
- både judar och greker är under syndens välde (vers 9)
- ingen är rättfärdig och ingen söker Gud (vers 10-11)
- alla har avvikit (vers 12)
- de har inte gudsfruktan för sina ögon (vers 18)
Till eftertanke:
- Vad innebär det att vara under "syndens välde"?
- Hur ska man leva för att ha "gudsfruktan för sina ögon"?

Lagens funktion
Ingen kan bli rättfärdig genom laggärningar. Lagen har inte kommit till för att vi ska kunna bli rättfärdiga. Lagen har en helt annan funktion. den ger oss insikt om synd (vers 20)
Till eftertanke:
Tänk vidare på följande resonnemang: Det finns tydligen en stor fara med lagen och regler. Om vi till stor del lyckas hålla dem kan den ge oss en känsla av att vi klarar oss ganska bra och inte är så beroende av Guds nåd. Och om vi kan bli rättfärdiga genom att hålla vissa lagar och regler, då dog Jesus på korset helt i onödan.

Trons regel
I Kristus har vi blivit friköpta utan att förtjäna det (vers 24). Vi blir förklarade rättfärdiga genom tro, utan laggärningar (vers 28). Allt beröm är uteslutet, eftersom det sker av nåd (vers 27).
Till eftertanke:
Betyder det att vi kan leva precis hur som helst eftersom våra gärningar inte räknas? Hur skulle du vilja förklara sambandet mellan lagen och nåden? Jesus kom ju inte bara med nåd, utan också med sanning  (=lagen?) (Joh 1:14).

lördag

Ord för dagen den 16 juni - Romarbrevet 2

LYDA SANNINGEN

Bibelläsning: Romarbrevet 2
"...dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." (Rom 2:8 FB)

Här talar Paulus om den dubbla utgången. Han varnar för att bara söka sitt eget och att inte lyda sanningen.

Alla människor har en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Paulus skriver om hedningarna: "De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan" (Rom 2: 15 FB).
Alla människor har i någon mån förmågan att välja sanningen genom den inre kompassen.

Men den som är född på nytt har ett finkänsligare instrument. Den Helige Ande som bor i oss. Han uppenbarar dagligen sanningen för oss. Han leder oss, visar vägen och hjälper oss att göra det som är rätt i våra liv just här och nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att lyda sanningen idag?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Döm inte andra - Vers 1-8
Här talas det mycket om att inte döma andra. I andra bibelställen anklagas församlgen för att inte döma, t.ex. då det gäller kvinnan Isebel i Upp 2: 19.
Till eftertanke:
- När ska man döma och när ska man inte döma?
- Är det skillnad på att döma och att bedöma? (profetior ska till exempel prövas 1 Kor 14:29)
- Är det skillnad på att döma människan och handlingen?

Lagen nedlagt i människan - Vers 9-16
Här talas det om hedningar som saknar lagen, men ändå har lagen skriven i sina hjärtan (vers 14-15).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan man uppleva att människor i vår tid gör det som är rätt utan att ha ett skrivet rättesnöre?

Omskuren genom Anden och inte genom bokstaven - Vers 17-29

Den som verkligen är jude är den som är det i sitt inre genom hjärtats omskärelse (vers 29).
Till eftertanke:
Här möter vi en något ovanlig definition på vem som verkligen är jude. Kan vi tillämpa denna princip om hjärtat och bokstaven på andra områden? i så fall vilka?

torsdag

Ord för dagen den 15 juni - Psalm 71 och 72

MIN KLIPPA - Psalm 71

Dagens bibelläsning: Psalm 71
"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Vi behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter dagsformen. Det handlar om livskvalitet.

Vårt liv är inte bara våra känslor, humörsvängningar eller vad vi tror att andtra människor anser om oss. Vårt liv måste ha den fasta punkten som vi ständigt får återkomma till.

Herren vill vara allt detta i våra liv. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss:
-där vi får bo
-dit vi alltid får komma
-som är vårt bergfäste och vår borg

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är min klippa.


VÅRREGN - Psalm 72

Dagens bibelläsning: Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden."
(Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtligheten. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. Vi kanske inte längtar efter förändring. Vi kanske inte längre frågar efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som får komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få.

Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv.

Denna psalm talar också om vem det är som får hjälp - Den som lider brist och har ett behov: "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

Ord för dagen den 14 juni - Psalm 70

"KOM TILL MIN RÄDDNING"

Bibelläsning: Psalm 70

"Gud, kom till min räddning! Skynda till min hjälp!" (Ps 70: 2 FB)

Desperationen är nära. Ett rop om hjälp i nattens mörker.

Många av psalmerna i Bibeln handlar om kampen om att kunna hantera allt ont som vill uppsluka oss och en stilla förtröstan på att Gud ska gripa in.

Förtvivlans rop på hjälp blandas med förtröstans bekännelse om Guds hjälp: "Alla som söker dig skall jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning skall alltid säga: ´Högt lovad vare Gud!" (vers 5)

Vi får också, mitt i stunder av förtvivlan, bekänna vår tro på en levande Gud som ser vår situation, lider med oss och som kommer att leda oss ut ur mörkret.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Endast hos dig får min själ sin ro.

onsdag

Ord för dagen den 13 juni - Romarbrevet 1

Trons lydnad

Bibelläsning: Romarbrevet 1
"Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5 FB)

Har du lagt märke till uttrycket: trons lydnad. En lydnad som hänger ihop med min tro. En lydnad som är en konsekvens av min tro. Då måste detsamma gälla omvänt: olydnad är en konsekvens av otro.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att leva i trons lydnad, så att min tro får uttrycka sig i att jag gör det du ber mig om.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Paulus presenterar sig - Vers 1-7
Paulus börjar sitt brev till romarna med att presentera vem han är och vad som är hans uppdrag.
Han är kallad till apostel och avskild för Guds evangelium (vers 1). Han skriver till dem som tillhör församlingen att de också är kallade. Kallade att tillhöra Jesus Kristus (vers 6).
Till eftertanke:
Vi är alla kallade till Jesus, men om vi skulle presentera oss själva på samma sätt som Paulus, vad skulle vi skriva då? Vad är mitt uppdrag i Kristi kropp? Vad är min kallelse?

Paulus relation till församlingsmedlemmarna i Rom - Vers 8-17
Paulus försäkrar romarna om sina förböner och sin längtan att få möta dem. Han längtar efter att få stärka dem genom att dela med sig någon andlig nådegåva (vers 11). Paulus ser fram till att deras gemensamma tro skall vara till tröst både för honom och för dem (vers 12).
Till eftertanke:
-Hur skulle du vilja beskriva Paulus relation till församlingen i Rom?
-Vad tror du Paulus menar med att han vill dela med sig någon andlig nådegåva?

Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet - Vers 18-32
Här talar Paulus om Guds dom över dem som lever ogudaktigt eller orättfärdigt (vers 18 och 32). Domen förstärks av att de mycket väl vet vad som är rätt, men ändå vänder sig till det som är fel (vers 19+20+21+28+32). Speciellt omnämns homosexuella handlingar "kvinnor som bytte ut det naturliga umgänget mot det naturliga" (vers 26) och män som övergav det naturliga umgänget och "upptändes av begär till varandra" (vers 27)
Till efteranke:
Vd tror du menas med "det naturliga umgänget" och "det onaturliga umgänget"?

tisdag

Ord för dagen den 12 juni - Apostlagärningarna 28

FÖRKUNNA OCH BOTA SJUKA

Bibelläsning: Apostlagärningarna 28
”...ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8)

I det första kapitlet i Apg fick lärjungarna i uppdrag att föra ut evangeliet till jordens yttersta gräns. Apg slutar vid den tidens världscentrum, Rom.

Då Jesus första gången sände ut sina lärjungar befallde han dem att ”förkunna... och bota sjuka” (Matt 10:7-8). Ända till det sista kapitlet var Paulus trofast lärjungarnas uppdrag:
-Han botade (Apg 28: 8+9)
-Han förkunnade (Apg 28:23+31)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: I dag är det vi som är lärjungar idag som får fullfölja uppdraget:
-att förkunna evangeliet
-att hela det som är sjukt ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TIL EFTERTANKE 

Sista resan på väg till Rom - Vers 1-10
Som fånge på väg till Rom fortsätter Paulus sitt uppdrag och botar de sjuka:
- Publius far var sjuk och Paulus "bad och lade händerna på honom och botade honom" (vers 8)
- "Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade" (vers 9).

Här uppfylls också Jesu sista ord i Markusevangeliet då Paulus blir biten av en huggorm (vers 3-6): "Tecken ska följa den som tror. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska" (Mark 16:17-18)
Till eftertanke:
Sker det fortfarande samma saker i vår tid? Varför/Varför inte?


I Rom - Vers 11-31
Väl framme som fånge i Rom, in i det sista, fortsatte Paulus sitt uppdrag: "Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad" (vers 31).
Till eftertanke:
Paulus var fullständigt fokuserad på att förkunna Kristus in i det sista. Vad tror det var som drev honom? Vad är det som driver dig?

måndag

Ord för dagen den 11 juni - Apostlagärningarna 27

"FRUKTA INTE"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 27
"Frukta inte" (Apg 27:24)

Paulus var fånge på ett skepp på väg mot Rom. De råkade ut för en häftig storm. De försökte på allt sätt bemästra situationen. De kastade skeppets utrustning överbord. De hade inte ätit på flera dagar. "Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning" (Apg 27:20).

Då de hade förlorat allt hopp kom en ängel från Gud till Paulus och sa: "Frukta inte...var vid gott mod" (Apg 27:24-25). Paulus deklarerar också för alla på skeppet att han hade tilltro till Gud att det skulle bli som han har sagt (Apg 27:25).

Tilltron till Gud och vad han har sagt återskapar hoppet. Herren kommer till oss i dag med sina löften om vägledning och kraft och han säger också i dag: "Frukta inte".

Då jag sätter min tro och min tillit till Gud och vad han har sagt får jag hopp för framtiden. Och hoppet frigör energi att handla...
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Frukta inte - var vid gott mod.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Gud talar i svåra tider
Paulus har vädjat till kejsaren och kapitlet berättar om Paulus resa mot Rom. Vid flera tillfällen får Paulus tilltal från Herren som varnar och uppmuntrar.
- I vers 10 varnar Paulus och säger att sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra förlust av last, skepp och liv.
- I vers 23-25 berättar Paulus vad han har upplevt genom ett änglabesök från Herren. Paulus har fått besked att alla på båten kommer att bli räddade.
- I vers 34 uppmuntrar Paulus och talar på nytt om att de alla kommer att bli räddade.
Till efteranke:
Kan vi uppleva Guds tilltal och vägledning också i våra dagar? Har du något exempel?

söndag

Ord för dagen den 10 juni - Apostlagärningarna 26

OLYDIG?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 26"Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen..." (Apg 26:19)

Paulus hade fått ett uppdrag av Gud. Ingenting ser ut att ha haft högre prioritet i Paulus liv än att vara lydig och trogen sitt himmelska uppdrag. Han fortsätter meningen: "...utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna..." (Apg 26:20)

Du och jag har också fått ett uppdrag, även om vi alla kanske inte har fått det i form av en syn. Du och jag kanske har gett Gud löften om vad vi vill göra med våra liv för Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag vara lydig mot mitt himmelska uppdrag i dag? Den närmaste tiden?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Paulus tal inför kung Agrippa
Hela kapitlet handlar om Paulus tal inför kung Agrippa. Paulus vittnar om sitt liv:
- hur han i "sitt vilda raseri" förföljde de kristna (vers 9-11)
- hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus (vers 12-15)
- hur han blev kallad till att öppna människors ögon så de vänder sig från mörker till ljus (vers 16-18)
- och att han är anklagad för att ha satt sitt hopp till Guds löften i Bibeln (vers 6)
Paulus tal resulterar i att kung Agrippa utbrister "Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen" (vers 28)
Till eftertanke:
- Paulus försvarstal utgår från att han helhjärtat tror på Guds ord (vers 6+22+37). Hur är det med din tilltro till Guds ord? Bygger du också din tro och ditt liv på Guds ord?
- Paulus säger att Jesus beskriver frälsningen som att bli förd från "Satans makt till Gud". Vad tänker du om den definitionen?
- Paulus bygger sin överlåtelse till Gud på "den himmelska synen" (vers 19). Vad är grunden för din överlåtelse? 

lördag

Ord för dagen den 9 juni - Apostlagärningarna 25

"JESUS LEVER!"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 25
"...en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet." (Apg 25:19 FB)

Då Festus, som inte visste så mycket om kristendomen, skulle förklara vad det var Paulus var anklagad för, sa han att det hela handlade om en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet.Utan att förstå det, hade Festus förstått vad kristendomen egentligen handlar om. Det är inte en ny lära eller uppsättning av ritualer. Det är ett liv i relation med en som har uppstått från de döda: Jesus.

Det enda som man måste tro för att bli frälst är att Jesus har uppstått från de döda och att han lever i dag (Rom 10:9).

Jesus lever och är ständigt vid min sida. Vad får det för konsekvenser för mig i dag?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har uppstått från de döda och han lever i mig!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Förhör efter förhör
Då vi har kommit så här långt i Apostlagärningarna handlar det mest om det ena förhöret efter det andra för Paulus. Det ger också Paulus möjlighet att förklara/förkunna evangeliet. Dels möter vi det judiska prästerskapet som kommer med den ena anklagelsen efter den andra mot Paulus, och dels olika myndighetspersoner som mer eller mindre förstår vad frågan handlar om.
   I förhöret med Festus, vädjar Paulus till kejsaren, vilket han hade rätt till eftersom han var romersk medborgare. Det innebar att Festus måste skicka Paulus till Rom för att få sin sak avgjord där. Festus problem var att han inte visste vad han skulle skriva i följebrevet som skulle gå med Paulus till Rom. Men då kung Agrippa och hans hustru kommer på besök ser Festus möjligheten att få mer information om vad Paulus egentligen handlar om.
   Då Festus ska förklara för kung Agrippa vad han tror sig veta om anklagelserna mot Paulus, säger han att det rör sig om tvistefrågor i judarnas religion och om "en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet" (vers 19).
   Utan att riktigt förså det själv lyckas Festus formulera vad kristen tro egentligen handlar om. Det handlar om att Jesus, som var död, lever idag!
   Det är det enda man måste tro för att bli frälst enlig definitionen i Rom 10:9. Jesus, som var död, uppstod igen och uppstår därefter i varje människa som tar emot Jesus och bli frälst. Det liv som Jesus gav på korset blir igen levande i alla kristna över hela jorden. Jesus var ett ensamt vetekorn som måste dö för att ge liv till många nya "vetekorn" (Joh 12:24).
Till eftertanke:
Vad innebär det praktiskt i ditt liv att Jesus lever sitt liv i dig? Är det bara en lärosats, eller är det något som påverkar ditt dagliga liv?

fredag

Ord för dagen den 8 juni - Psalm 68 och 69

"EN HÄR AV FÖRKUNNARE" - Psalm 68

Bibelläsning: Psalm 68
"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet." (Ps 68:12 FB)

Kvinnliga förkunnare? Ja, här finns de. En hel skara, en armé, av kvinnliga förkunnare som bär fram glädjebudet.

Deras förkunnelse bereder vägen för Herren (vers 5). Den öppnar möjligheter för den som har det svårt. För Herren är de faderlösas fader och änkors försvarare (vers 6). Han ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (vers 7).

Det är vad Herren gör. Låt oss, tillsammans med skaran av kvinnliga förkunnare, bereda vägen för Herren och ge Gud makten (vers 35). Först och främst i våra egna liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud makten.


                ETT LEVANDE HJÄRTA - Psalm 69

Bibelläsning: Psalm 69
"Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva!" (Ps 69:33 FB)

Alla har tydligen inte levande hjärtan enligt detta bibelord. Det är bara en grupp som har levande hjärtan: de som söker Gud.

De som inte söker Gud, måste därför ha något annat än levande hjärtan: döda hjärtan.

Men då vi börjar söka Herren, börjar hjärtat att leva igen.

Hur är det med mitt hjärta? Går jag omkring och lever mitt kristna liv med ett dött hjärta därinne?
Eller lever jag med ett levande hjärta. Ett hjärta som söker Herren, lyssnar till hans röst och strävar efter att lära känna Honom mer och mer..torsdag

Ord för dagen den 7 juni - Psalm 67

"NÅGON SER DIG"

Bibelläsningen - Psalm 67
"Må han låta sitt ansikte lysa över oss" (Ps 67:2 FB)

Människor har i alla tider funnit tröst i vetskapen om att Jesus ser och känner till vår situation.

Då Israels folk var slavar i Egypten grep Gud in för att rädda sitt folk. Det börjar med att Gud säger: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks..." (2 Mos 3:7 FB)

Slavarna i USA sjöng: "Nobody knows the trouble I´ve seen. Nobody knows, but Jesus" (Ingen har sett de prövningar jag sett. Ingen utom Jesus)

Gud både ser oss, känner till våra prövningar och bryr sig om.

I "välsignelsen" ber vi att Herren ska vända sitt ansikte till oss. Faktum är att varje gång vi vänder vårt ansikte till honom ska vi finna att han för länge sedan redan vänt sitt ansikte till oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Må han låta sitt ansikte lysa över oss, så att man på jorden lär känna dina vägar" 

onsdag

Ord för dagen den 6 juni - Apostlagärningarna 24

"JAG TROR PÅ GUDS ORD"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 24 "...jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna." (Apg 24:14)

På samma sätt som Jesus, bekänner Paulus sin tro på det skrivna gudsordet. Frälsningsarméns första lärosats bekänner också sin tilltro till Guds ord: "Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Jag vill också vara med och bekänna min tro på Guds ord, i en tid då så många människor förnekar Guds ord och många styrs av vad de "tycker" är rätt i stället för att lita på Guds ord.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag tror på Guds ord.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Paulus står till svars inför det religiösa ledarskapet och inför myndigheterna
Här kan man tycka att Apostlagärningarna tappar fart. Många av de tidigare kapitlen har vait fyllda av resande hit och dit och massor av människor som kommer till tro. Kapitel 24 omfattar en tvåårsperiod där Paulus sitter fängslad.
Men även om Paulus inte kan vara ute och predika för folkmassorna använder han varje tillfälle att förkunna genom sina försvarstal. Vi får till och med en inblick i vilka ämnen han förkunnar. Han förkunnar om:
-  sin bibeltro (vers 14)
-  sitt hopp hopp om Guds ochom en kommande uppståndelse (vers 15)
-  strävan at ha ett gott samvete inför Gud och människor (vers 16)
-  tron på Jesus (vers 24)
-  rättfärdighet (vers 25)
-  självbehärskning (vers 25)
-  den kommande domen  (vers 25)
Till eftertanke:
- Håller du med Paulus om din tilltro till allt som står i Bibeln? Hur skulle du definiera ditt förhållande till Bibeln?
- Många skulle säkert tänka att det inte fanns några möjligheter att förkunna längre då man sitter instängd i ett fängelse. Men Paulus använder varje tillfälle som dyker upp till att förkunna och undervisa. Paulus hade under dessa två år många samtal med Felix (vers 26). Hur använder jag de tillfällen som står till buds för mig?